Benvid@ a mercanaspontes.com

Confiamos en que pases un rato agradable visitando a nosa tenda. Nela atopar?s a maior oferta de artigos de todo o comercio local agrupado nun s? punto de Internet.


Os nosos productos

Nos productos que che propo?emos poder?s atopar toda a informaci?n que precisas para poder elixir con total tranquilidade e liberdade.

1.- Atopa o que buscas.
En mercanaspontes.com queremos axudarche a atopar o que buscas, para elo propo??mosche varios servicios de b?squeda:
- B?squeda R?pida: ? o m?todo m?is sinxelo para atopar o que buscas. Escribe no recadro a palabra do producto ou unha palabra asociada ? producto que buscas. Podes realizar unha b?squeda xen?rica sobre a totalidade dos productos ou sobre unha familia de productos concreta. O resultado aparecer? na pantalla ordeado polo tipo de producto.
- B?squeda por comercio: Desplega a fiestra da b?squeda por comercio e atopar?s t?dolos comercios presentes na nosa tenda. Selecciona o comercio desexado e obter?s unha lista de t?do-los productos dese comercio en mercanaspontes.com.

2.- Rex?strate ou identif?cate como cliente
- Podes rexistrarte como cliente nun primeiro momento dende A T?A CONTA e as? poder navegar e realiza-los teus pedidos con total normalidade.
Adem?is e se as? o desexas poder?s recibir no teu e-mail todas as nosas comunicaci?ns referentes a novidades ou novos servicios. En cada visita deber?s identificarte como cliente ? iniciar a sesi?n para poder introducir artigos na t?a cesta. mercanaspontes.com s? utilizar? os teus datos persoais para identificarte como cliente.

3.- C?mo selecciona-lo producto.
- Unha vez navegues polas categor?as que che ofrecemos e chegues ? producto desexado, s? ter?s que pulsar sobre a foto do producto para desplegar a s?a ficha e atopar unha breve descrici?n e datos referentes ? prezo con IVE inclu?do. A continuaci?n poder?s inclui-lo artigo seleccionado na t?a cesta da compra. Alg?ns comercios, por facilidade en pedidos ou encargos dispo?en na p?xina do producto informaci?n de c?mo facer un encargo (tel?fono, email...)
- Durante o proceso poder?s modificar o contido da cesta, modificando artigos e cantidade, introducindo novos ou simplemente deixalos pendentes para unha compra posterior.
- Para eliminar un ou varios artigos deber?s marca-la casilla e pulsando actualizar actualizarase o importe da compra.
- Para modifica-la cantidade bastar? con que introduzas a nova cantidade e pulsando modificar actualizarase o importe da t?a compra.
- Para engadir un novo producto ? cesta, despois de ter introducido artigos na t?a cesta, podes pulsar seguir mercando e volver?s ? p?xina principal para iniciar de novo o proceso.

4.- Elixir un enderezo
- Unha vez introducidos os artigos desexados na cesta deber?s confirma-la compra.
Seguidamente aparecer?n na pantalla dous espacios para introduci-lo enderezo de facturaci?n e o enderezo de entrega. Estos dous enderezos ser? diferentes se desexas, por exemplo, enviar un presente. Neste caso introducir?s como enderezo de entrega aquela onde desexes que enviemos a t?a compra e como direcci?n de facturaci?n seleccionar?s aquela ? que queiras que enviemos por correo a factura.
- Tomaremos por defecto a informaci?n de entrega e facturaci?n que indicaras na t?a Conta de usuario no momento de rexistrarte. Non obstante ? realizar cada unha das t?as compras pedir?seche confirmaci?n dos enderezos tomados por defecto. Se fora preciso, podes modificalas no acto.

5.- M?todo de entrega e prazos de Env?o.
Unha vez confirmado o enderezo de entrega e/ou facturaci?n proseguimos co proceso elixindo o m?todo de entrega.

Unha fez finalizado o pedido, env?ase a cada comercio un email con informaci?n dos productos que seleccionaches dese comercio. Dentro de cada comercio poder?s engadir un comentario para propo?erlles qu? tipo de compra queres facer (reserva, compra final...)

Cando o comercio reciva o e-mail estudiar? cada caso e porase en contacto co cliente para explicarlle os m?todos de compra que se poden facer.

NOTA: O prezo do pedido pode variar en funci?n da dispo?ibilidade do producto ou en caso de que o comercio non difinira na web un prezo final. Isto seralle notificado unha vez que o comercio se po?a en contacto contigo para finalizar o pedido.